Tūrisma pakalpojumu līgums

TŪRISMA PAKALPOJUMU LĪGUMS

Rīga, ________________

SIA LAIMTŪRE, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar reģ. Nr. 40003522199, biroja adrese: Blaumaņa iela 5A-12, Rīga, LV-1011, reģistrēta Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tūrisma aģentu un Tūrisma operatoru datubāzē: T-2019-218, tās ________________________________________ personā, turpmāk tekstā Izpildītajs, no vienas puses, un __________________________________, kā arī ar viņu kopā braucošās personas, kuru dati uzrādīti zemāk norādītajā šī Līguma ailē

Vārds, Uzvārds Personas kods Pases sērija Nr. Ceļojuma cena
       

turpmāk tekstā Klients, no otras puses, noslēdz šo Līgumu par sekojošu tūrisma pakalpojumu kompleksu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS:

1.1. Izpildītājs pārdod un Klients pērk tūrisma pakalpojumu kompleksu, turpmāk tekstā Ceļojums,
saskaņā ar ceļojuma programmu, kura tiek izsniegta Klientam kopā ar šo Līgumu un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.1.1. Ceļojuma maršruts:
1.1.2. Transports: 
1.1.3. Viesnīca(as):
1.1.4. Ēdināšana: 
1.1.5. Izbraukšanas datums: ___________, vieta: DUS NESTE (Satekles uz Dzirnavu ielas stūris), laiks: _______________.
1.1.6. Atgriešanās datums: ___________ , vieta: DUS NESTE (Satekles uz Dzirnavu ielas stūris).
1.1.7. Izpildītājs, no vienas puses un Klients no otras puses, un abi kopā, atbilstoši LR Civillikuma, Tūrisma likuma un Patērētaju tiesību aizsardzības likuma attiecīgajām normām bez viltus, neviena nepiespiesti, izprotot katru apspriesto Līguma punktu, vienojas, ka līguma cenā ietilpst augstākminētais.
1.1.8. Klientam ir pienākums paziņot par, ar šo līgumu uzņemtajām saistībām visām personām, kas izmanto Izpildītāja pakalpojumu un dodas Ceļojumā kopā ar Klientu un/vai kuru vārdā Klients ir noslēdzis šo līgumu (turpmāk tekstā – Ceļotāji). Klientam ir pienākums informēt Ceļotājus par šī līguma noteikumiem, cita starpā ir pienākums kontrolēt, lai Ceļotāji ievērotu šajā līgumā un tā pielikumos pielīgtos noteikumus. Ja Klients nav informējis Ceļotājus par šī līguma noteikumiem, kā dēļ Ceļotājiem vai jebkurai trešajai personai tiek nodarīts jebkāda veida kaitējums, pilnu atbildību par sekām šādā gadījumā uzņemas Klients, kurš nav informējis Ceļotājus par šī līguma noteikumiem.
1.1.9. Parakstot šo līgumu, Klients apstiprina, ka Izpildītājs ir nodrošinājis viņam izvēles iespējas un Ceļojumu Klients ir izvēlējies starp vairākiem alternatīviem piedāvājumiem.

1.2. PAPILDUS PAKALPOJUMI UN TO CENA:
1.2.1. KLIENTS Ceļojuma laikā rezervē papildvietu(-as) autobusā par cenu _________ EUR
1.2.2. KLIENTA īpašās prasības un izvēlētie papildus pakalpojumi ir:

2. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

2.1. Ceļojuma kopējā summa ___________ EUR 
2.2. Piesakoties ceļojumam, KLIENTS iemaksā avansu _____ EUR apmērā, taču ne mazāku kā 30% no kopējās ceļojuma summas. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu Ceļojumā.
2.3. Klients rezervē vietu ceļojumā, veicot pirmo iemaksu. Iemaksu veic birojā, līguma parakstīšanas laikā, vai vienas nedēļas laikā, ja apmaksa tiek veikta izmantojot bezskaidras naudas (internetbankas) norēķinu kārtību. Ja pirmā iemaksa nav veikta, rezervācijas pieteikums tiek anulēts.
2.4. Pilna Ceļojuma summa KLIENTAM jāsamaksā 30 dienas pirms Ceļojuma sākuma, līdz __________
2.5. Klients var rakstveidā vienoties ar Izpildītāju par citu norēķinu veikšanas kārtību.
2.6.  Klienta izvēlētais brauciens tiek organizēts un realizēts atbilstoši brauciena programmai (skatīt līguma pielikumu), kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Parakstot šo līgumu, Klients apliecina, ka ir informēts par iespējamām izmaiņām Ceļojuma programmā.
2.7. Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir Komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē. Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.
2.8. Klients visas līgumā minētās iemaksas var veikt gan skaidras, gan bezskaidras naudas norēķinu veidā.
2.9. Ja iemaksa tiek veikta skaidras naudas norēķinu veidā, Izpildītājs ar čeku apstiprina tās saņemšanu.
2.10. Līguma 2.4. apakšpunktā minētās naudas summas iemaksas termiņa neievērošanas gadījumā līguma 2.2. apakšpunktā minētais avanss netiek atmaksāts un Izpildītājam ir tiesības pārtraukt līgumu, anulējot brauciena pieteikumu.
2.11. Ja Klients (vai jebkura trešā persona Klientam par labu) brauciena rezervāciju un avansa (vai visa brauciena kopējās cenas summas vai tās daļas) apmaksu veicis (veikusi) izmantojot internetbankas apmaksu, tas tiek atrēķināts no minētās brauciena cenas. Izpildītāja tīmekļa vietnē laimture.lv noteiktā kārtība ir distances līgums par tūrisma pakalpojuma rezervācijas pirkšanu un attiecīgā rezervācijas pirkšana ir saistīta tieši ar šajā līgumā minēto tūrisma braucienu.
2.12 Visas saistības, kas izriet no šī līguma un kuras skar jautājumus par jebkāda veida naudas atmaksu Klientam, neattiecas uz tām naudas iemaksām, ko Klientam par labu ir veikusi trešā persona.
2.13 Izpildītājs patur tiesības un informē Klientu, ka var būt Ceļojuma cenu paaugstinājums šādu iemeslu dēļ: izmaiņas pasažieru pārvadājumu cenās, ko izraisījušas degvielas vai citu enerģijas avotu cenas; nodokļu vai maksu apmēri, ko nosaka trešās personas, kuras nav tieši iesaistītas kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanā (tostarp tūrisma, transporta vai specifiskos galamērķī piemērotos nodokļos un nodevās, iekāpšanas vai izkāpšanas maksās ostās un lidostās); izmaiņas valūtas maiņas kursos.
2.13.1 Ja Ceļojuma cenas paaugstinājums nepārsniedz 8% no Ceļojuma kopējās cenas, Klients ir tiesības atteikties no Ceļojuma pēc 3 (trešās) šī līguma sadaļas punktiem.
2.13.2 Ja Ceļojuma cenas paaugstinājums pārsniedz 8% no Ceļojuma kopējās cenas, Klients ir tiesības atteikties no Ceļojuma 3 (trīs) dienu laikā no cenas paaugstināšanas paziņojuma brīža, saņemot atpakaļ iemaksāto naudas summu.
2.14 Parakstot tūrisma pakalpojuma līgumu, Klients ir informēts un iepazinies ar Izpildītāja Privatuma politiku, kas ir detalizēti aprakstīta un publiski pieejama Izpildītaja mājas lapā: www.laimture.lv; apstiprina savu personas datu izmantošanu tūrisma pakalpojumu sniegšanai un īstenošanai.
 
3. Klienta atteikums no līguma priekšmeta.

3.1. Klients līdz Ceļojuma sākuma dienai ar rakstisku pieteikumu pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs atteikties no Ceļojuma, maksājot Izpildītājam saskaņā ar šī līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu. Par atteikšanos no Ceļojuma tiek piemērots šāds Līgumsods:
3.2. Atsakoties no brauciena Klienta iemaksātā naudas summa, pirmās iemaksas/avansa (30%) apmērā netiek atgriezta.
3.3. Atsakoties no brauciena 40 līdz 31 dienas pirms brauciena sākuma datuma, Klients zaudē 40% no līguma 2.1. apakšpunktā minētās ceļojuma cenas, ja ceļojums ir ar autobusu; un 50% no līgumā noteiktās ceļojuma cenas, ja ceļojums ir ar avio pārlidojumu.
3.4. Atsakoties no brauciena 30 līdz 21 dienas pirms brauciena sākuma datuma, Klients zaudē 50% no brauciena kopējās cenas ja ceļojums ir ar autobusu; un 80% no līgumā noteiktās ceļojuma cenas, ja ceļojums ir ar avio pārlidojumu.
3.5. Atsakoties no brauciena 20 līdz 11 dienas pirms brauciena sākuma datuma, Klients zaudē 80 % no brauciena kopējās cenas ja ceļojums ir ar autobusu; un 100% no līgumā noteiktās ceļojuma cenas, ja ceļojums ir ar avio pārlidojumu.
3.6. Ja Klients atsakās no brauciena 10 dienas pirms brauciena sākuma, vai neierodas noteiktajā izbraukšanas vietā un laikā, Klients zaudē 100 % no brauciena kopējās cenas.
3.7. Klientam, savas vainas dēļ pārtraucot braucienu vai apmaksātu pakalpojumu, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
3.8. Ne vēlāk kā 48 stundas pirms izbraukšanas laika Klients var piedāvāt Izpildītājam, ka līguma 1.1.apakšpunktā minētajā braucienā Klienta vietā piedalīsies cita persona. Ne vēlāk kā 24 stundu laikā no brīža, kad Izpildītājam ir paziņots par šādu izvēli, Klients nodrošina minētās personas ierašanos uz līguma noslēgšanu ar Izpildītāju. Mainot Klientu pret citu personu, Klients piekrīt segt radušās papildus izmaksas, kuras radās vārda maiņas dēļ. 
3.9 Izpildītājam ir tiesības veikt izmaiņas apmaksas, anulācijas, kā arī izmaiņu veikšanas noteikumos rezervācijām, rakstiski informējot par to Klientu.
3.10. Ja pēc Ceļojuma anulēšanas no Klienta puses Izpildītājam izdodas pārdot šo Ceļojumu citai personai, tad Izpildītājs attiecīgo summu atmaksā Klientam.
3.11. Klientam iemaksātā nauda netiek atmaksāta, ja Klients un/vai ar viņu kopā braucošās personas savlaicīgi neierodas uz izbraukšanas/ izlidošanas vietu un citās noteiktās vietās Ceļojuma laikā, vai Klients un/vai ar viņu kopā braucošās personas izbraukšanas brīdī nevar uzrādīt un iesniegt Ceļojumam derīgu pasi (t.sk. ir nepietiekošs pases derīguma termiņš), nepieciešamo Ceļojumam vīzu (korekti un pareizi aizpildītu/derīgu) vai citus ceļošanas dokumentus.
3.11. Atsakoties no ceļojuma, Klients zaudē jau faktiski iztērētos naudas līdzekļus, kuri ir nepieciešami un faktiski iztērēti ceļojuma realizēšanai. Tai skaitā: aviobiļešu iegāde un transporta iemaksas, viesnīcu apmaksas un biļešu iegāde, ja tās ir paredzētas pēc ceļojuma programmas, un citas izmaksas, kuras ir radušās Izpildītājam un ir paredzētas pēc ceļojuma programmas. 

4. Klienta pienākumi un tiesības.

4.1. Klientam ir pienākums:
4.1.1. līgumā norādītajos termiņos un apmēros apmaksāt līguma priekšmetu;
4.1.2. iesniegt to personu datus, kuras ceļo kopā ar Klientu vai par kurām Klients ir veicis ceļojuma apmaksu, tāpat kā pats Klients iesniedz par sevi nepieciešamos datus Izpildītājam. Izpildītājam Klienta un pārējo Ceļotāju personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu Klienta izvēlēto komplekso tūrisma pakalpojumu realizāciju (sniegšanu). Šādi minimāli nepieciešamie Klienta un pārējo Ceļotāju personas dati ir – vārds, otrais vārds, uzvārds, personas kods (ja no personas koda nevar izsecināt personas dzimšanas datumu, tad arī dzimšanas datums), kontakttālrunis, e-pasta adrese. Atsevišķos gadījumos, kad tas ir nepieciešams attiecīgās ārvalsts vīzas saņemšanai, no Klienta un/vai Ceļotājiem var būt nepieciešama papildus datu saņemšana, ja šo vīzas saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Klients vai Ceļotāji neveic patstāvīgi. Šādos gadījumos Klientam un/vai attiecīgajiem Ceļotājiem ir jāiesniedz Izpildītājam personas dati tādā apjomā, kā tas ir norādīts attiecīgās valsts vīzu pieteikumā, līdzīgos dokumentos vai norādīts attiecīgās valsts vēstniecības lēmumā.
4.1.3. neveikt apzinātas darbības, kas var kaitēt brauciena programmas izpildei, kā arī apkārtējai videi vai telpām;
4.1.4. uzņemties pilnu materiālo atbildību par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas Ceļojuma laikā nodarīti Klienta un/vai Ceļotāju vainas dēļ, segt zaudējumus desmit dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4.1.5. ja ir nodoms patstāvīgi iegādāties aviobiļetes un patstāvīgi veikt apdrošināšanu, darīt to zināmu Izpildītājam rakstveidā līguma slēgšanas dienā;
4.1.6. ievērot Latvijas Republikas un Ceļojuma valstu normatīvo aktu prasības attiecībā uz nepilngadīgo un pilngadīgo personu izbraukšanu uz / atgriešanos no ārvalstīm, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, prasības ievedamajam / izvedamajam mantas daudzumam, nacionālas un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības, vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus. Ja šīs prasības netiek ievērotas, Izpildītājs neuzņemas nekādu atbildību par to, ja Klients vai Ceļotāji tiek aizturēti uz robežas/ ām, muitā, vai arī to aiztur Latvijas Republikas vai ārvalstu varas pārstāvji.
4.1.7. Klientam autobusā/lidmašīnā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas, smēķēt un autobusa/lidmašīnas kustības laikā pārvietoties pa salonu. (EK 056 Regula).
4.2. Klientam ir tiesības:
4.2.1. saņemt Ceļojumu atbilstoši šī līguma nosacījumiem, LR likumdošanas, Eiropas Savienības saistošajo normatīvo aktu un jo sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – VDAR) noteiktajām prasībām;
4.2.2. saņemt informāciju LR likumdošanā noteiktajā apmērā un kārtībā par Ceļojuma saturu un tā sniegšanas nosacījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, pasu režīma un vīzu saņemšanas noteikumus, apdrošināšanas noformēšanas nepieciešamību un kārtību, muitas noteikumus, ar Ceļojumu saistītās medicīniskās formalitātes, nepilngadīgu bērnu ceļošanas noteikumus, kā arī par atteikšanās no Ceļojuma kārtību un izmaiņu veikšanu pakalpojumu programmā.
4.2.3. pieteikt individuālas izmaiņas pakalpojumu programmā pirms izceļošanas (attiecās uz papildpakalpojumiem, viesnīcu rezervēšanu, biļetēm, utt, taču, kas neskar un nemaina piedāvātā Ceļojuma programmu), par to informējot Izpildītāju un apmaksājot ar izmaiņu veikšanu saistītos izdevumus. Parakstot šo līgumu,  Klients ar savu parakstu uz līguma cita starpā arī apstiprina, ka ir iepazīstināts ar šādiem izmaiņu veikšanas nosacījumiem.
4.2.4. iepazīties ar attiecīgajiem apdrošināšanas noteikumiem, izvēlēties apdrošināšanas veidu un veikt Izpildītāja piedāvāto apdrošināšanu; vai, ja Klients nevēlās veikt apdrošināšanu pie Izpildītāja, veikt apdrošināšanu šim braucienam patstāvīgi, brīvi izvēloties apdrošināšanas sabiedrību; un nepieciešamības gadījumā brauciena laikā saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem;
4.2.5. Klients apņemas veikt savu un citu līgumā minēto tūristu dzīvības un veselības apdrošināšanu. Gadījumā, ja Klients (-i) atsakās apdrošināties ar Izpildītāja starpniecību, tas (tie) uzņemas visu atbildību par sekām, kas var rasties sakarā ar apdrošināšanas neveikšanu, par ko, parakstot līgumu, ir informēts/-i
4.2.6. Klients apņemas veikt cita veida obligāto apdrošināšanu. Šī līguma parakstīšanas brīdī Klients cita starpā ir informēts par iespēju apdrošināt Tūrista iemaksāto naudu pret gadījumiem, kad Klients un /vai Ceļotāji Ceļojumā nevar doties. Ja Klients no apdrošināšanas ar Izpildītāju starpniecību atsakās, Klients apdrošināšanu kārto patstāvīgi, tajā skaitā apdrošina riskus gadījumiem, kad Klients Ceļojumā un / vai Ceļotāji Ceļojumā nevar doties. Ja Klients nav veicis šādu risku apdrošināšanu arī patstāvīgi, tad Klients nevar celt prasību pret Izpildītāju par zaudējumu rašanos saistībā ar atteikšanos no Ceļojuma.
4.3. Ja Klienta ar nodomu (tīšas) vai aiz neuzmanības darbības vai bezdarbības rezultātā trešajām personām (piemēram, viesnīcas īpašniekam, automašīnas īpašniekam u.tml.) rodas materiāli zaudējumi, materiālo atbildību un strīdu risināšanu uzņemas Klients.
4.4. Ja Klientam brauciena laikā rodas pamatotas pretenzijas, nepieciešams, ievērojot sadarbības principu, turpmākā brauciena veiksmīgas norises dēļ par tām paziņot nekavējoties mutiski un/vai rakstiski grupas vadītājam – Izpildītāja pilnvarotajam pārstāvim vai Izpildītājam. Ja par pretenzijām netiek ziņots nekavējoties brauciena laikā, Klientam jāņem vērā, ka brauciena veiksmīga norise var tikt traucēta. Ja par pretenzijām netika ziņots brauciena laikā, tās rakstveidā jāiesniedz Izpildītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc atgriešanās no brauciena.
4.5. Klienta iemaksātās naudas drošības garantētājs ir AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams”, polises numurs 63.02.500035, polises darbības periods 10.07.2019. - 09.07.2020., Antonijas iela 23, Rīga, Latvija, zaudējumu pieteikumu gadījumā: Ar BAN Klientu atbalsta dienestu vari sazināties: pa diennakts tālruni.
4.6. Ja Klients komplekso tūrisma pakalpojumu pērk tādas trešās personas interesēs, kurai trūkst pilna apjoma rīcībspējas (piemēram, nepilngadīgam bērnam) un Klients ir šīs personas dabiskais un/vai likumīgais aizbildnis vai aizgādnis, Klients iepazīstina šo trešo personu ar visām brauciena laikā kā tūristam esošajām tiesībām un pienākumiem (atbilstoši līgumam un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), nodrošina šīs personas ierašanos izbraukšanas vietā un laikā, pilnvaro kādu (ja nepieciešams), kas ir atbildīgs par šo personu brauciena laikā, ja Klients pats braucienā nepiedalās, un nes atbildību par šo personu kā tās dabiskais un/vai likumīgais aizbildnis vai aizgādnis.
4.7. Ja Klients un/vai Ceļotāji apzināti kavē Ceļojumu, traucē pakalpojumu programmas īstenošanu, rada kaitējumu vai nodara zaudējumus tiešajam pakalpojumu sniedzējam un/vai trešajām personām, neievēro šī līguma noteikumus, tiešā pakalpojumu sniedzēja pamatotas prasības un citus Ceļojuma nosacījumus, Izpildītājs ir tiesīgs paziņot Klientam par Ceļojuma nekavējošu pārtraukšanu Klientam un/vai Ceļotājiem. Šāda Klienta vai ar viņu saistīto personu rīcība ir par pamatu Izpildītāja atteikumam atmaksāt Klientam iemaksāto naudas summu vai tās daļu. Izdevumi, kas tiek izlietoti par šādu Klienta un/vai Ceļotāju atgriešanos atpakaļ, tiek iekasēti/piedzīti no Klienta

5. Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība.

5.1.Izpildītājam ir pienākums:
5.1.1. veikt visus nepieciešamos pasākumus brauciena organizēšanā un realizēšanā;
5.1.2. savu iespēju robežās sniegt Klientam informāciju par brauciena īpatnībām un ar to saistīto iespējamo risku;
5.1.3. Paziņot Klientam par brauciena atcelšanu pēc Izpildītāja iniciatīvas ne vēlāk kā 20 kalendārās dienas pirms brauciena sākuma datuma, ja brauciens ilgst 12 un vairāk dienas, vai ne vēlāk kā 10 kalendārās dienas pirms brauciena sākuma datuma, ja brauciens ilgst mazāk kā 12 dienas;
5.1.4. atceļot braucienu līguma 5.1.3. vai 5.2.2. apakšpunkta gadījumā, piedāvāt Klientam citu līdzvērtīgu braucienu vai atmaksāt visu Klienta iemaksāto naudas summu ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma brīža. Ja Klients šim braucienam patstāvīgi ir iegādājies aviobiļetes un patstāvīgi veicis apdrošināšanu, Izpildītās šīs papildus radušās izmaksas Klientam nesedz.
5.1.5. atbild par Klientam piedāvātā tūrisma Ceļojuma izpildi, kā tas ir paredzēts Ceļojuma programmā, neatbild par gadījumiem un kompensācija netiek maksāta, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar Līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, Klienta vainas dēļ, kā arī force majeure (ārkārtēju, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu gadījumā, kā arī tādu notikumu dēļ, kurus Izpildītājs nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā tehniskas problēmas ar transportu, no kurām nevarēja izvairīties, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību. Izpildītājs neatbild un kompensāciju neizmaksā arī par autopārvadātāju un aviopārvadātāju darbībām saistībā ar pasažieru un bagāžas pārvadājumiem.
5.1.6. nodrošināt Klienta īpašās papildus prasības: papildus vieta autobusā, vienvietīga istaba naktsmītnē vai citas, par kurām Izpildītājs ar Klientu vienojušies saskaņā ar līgumu un saskaņā ar papildpakalpojumu cenu. Taču, ja Klients tiek izmitināts viens, jo viņam nav atrasts numura biedrs, vai Klients pats vēlas tikt izmitināts vienvietīgajā numurā, viņam par to ir jāveic piemaksa saskaņā ar cenrādi programmā.
5.1.7. apņemas izmitināt Tūristu tādas pašas vai augstākas kategorijas viesnīcā, ja neparedzētu apstākļu dēļ to nevar izdarīt iepriekš minētajā viesnīcā.
5.2. Izpildītājam ir tiesības:
5.2.1. brauciena laikā mainīt brauciena programmā paredzēto maršrutu, mainīt vai atcelt atsevišķus pakalpojumus; patur tiesības mainīt apskates objektu secību vai objekta aizvietošanu ar līdzvērtīgu, nemainot piedāvāto pakalpojumu pilnu apjomu. Ceļojuma saturā un cenās izmaiņas iespējamas LR normatīvo aktu ietvaros.
5.2.2. atcelt braucienu, ja netiek savākts minimālais braucēju skaits grupā. Šādā gadījumā Izpildītājs paziņo Klientam par brauciena atcelšanu. Braucēju skaits grupā var būt individuāls katram braucienam.
5.3. Izpildītāja atbildība:
5.3.1. ja Izpildītājs brauciena laikā maina vai atceļ atsevišķus pakalpojumus, Klients var piekrist jaunajam pakalpojumam un vienoties ar Izpildītāju par cenu starpības segšanu, ja tāda ir, vai var atteikties no piedāvātā pakalpojuma aizvietojuma. Ja Klients atsakās no piedāvātā pakalpojuma aizvietojuma vai kāds pakalpojums pēc atcelšanas netiek aizvietots, Klients ne vēlāk ka 14 dienu laikā pēc brauciena saņem par nenotikušo pakalpojumu kompensāciju. Šis apakšpunkts neattiecas uz 5.3.3.apakšpunktā minētiem.
5.3.2. Ja Izpildītāja prettiesiskas un ar ļaunu nodomu rīcības vai bezdarbības dēļ Klientam brauciena laikā ir radušies tiešie materiālie zaudējumi, Izpildītājs atlīdzina Klientam šos zaudējumus, ja šāda atlīdzība tiek pieprasīta;
5.3.3. Izpildītājs nav atbildīgs par traucējumiem brauciena programmas un pakalpojuma izpildes nodrošināšanā atbilstoši līgumam, kā arī par varbūtējiem transporta kavējumiem, ja tie radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ (autoceļu remonts un sastrēgumi, robežapsardze vai muitas darbību aizkavēšanās, negadījumi, trešo personu prettiesiskas darbības, ekstremāli laika apstākļi un citi nepārvaramas varas (Force Majeure) izraisītie apstākļi, kā arī Klienta vainas dēļ);
5.3.4. Izpildītājs nav atbildīgs par to, ka Klients netiek ielaists kādā valstī un tādēļ nevar turpināt braucienu. Izpildītājs neatbild par Klienta aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos Izpildītājs ietur 100 % brauciena samaksu un neatlīdzina nekādus zaudējumus šajā sakarā.

6. Nepārvarama vara

6.1. Ar nepārvaramu varu (Force Majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt un par kuru rašanos Izpildītājs nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, epidēmijas un pandēmijas, civiliedzīvotāju nemieri, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, kā arī citi ārkārtēja rakstura negadījumi.
6.2. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus, kas Pusēm rodas nepārvaramas varas dēļ; līguma atcelšana darbojas uz 3 (trešās), šī līguma, sadaļas pamata.

7. Līguma darbības laiks un apstākļi.

7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts, Pusēm rakstveidā vienojoties.
7.3. Visus varbūtējos strīdus, kas rodas līguma izpildes laikā, Puses risina, izmantojot sadarbības principu un vienojoties pārrunu ceļā, vai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti paredz, ka Klientam ir tiesības divu gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstoša pakalpojuma saņemšanu Izpildītājam vai vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tiesā vai citās attiecīgajās institūcijās.
7.4. Gadījumos, kad Klientam ir pretenzijas pret sniegtā pakalpojuma kvalitāti, Klients apņemas iesniegt pretenzijas šajā līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādas kārtības pārkāpšana var būt par iemeslu, lai Izpildītājs noraida Klienta pretenziju par sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
7.5. Līgumam tiek pievienots pielikums - brauciena programma.
7.6. Līgums kopā ar pielikumu sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku un tiek izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
7.7. Pasūtītājs ar savu parakstu apliecina, ka viņa vēlmes ir izteiktas šajā līgumā, visi punkti ir apspriesti un izskaidroti atbilstoši Likumam par patērētāju tiesību aizsardzību.