Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontaktinformācija:
SIA “LAIMTŪRE”, reģ.Nr. 40003522199
Juridiskā adrese: Blaumaņa iela 5A, Rīga, LV-1011
e-pasts: laimture@laimture.lv

Personas datu nepiecie šamība un tiesiskais pamatojums / nolūku noteikšana:

Likumīgums, Godprātība un pārredzamība:

 • SIA "LAIMTŪRE" nodrošina pārredzamības principu, ar to saprotot, ka SIA "LAIMTŪRE" nodrošina pilnīgu, precīzu un pārliecinošu datu subjektu informēšanu par sagaidāmo datu apstrādi  un tās sekām.
 • SIA "LAIMTŪRE" nodrošina likumīgu datu apstrādi, kas  paredz, ka SIA "LAIMTŪRE" atbildīgi  izvēlas nolūkus, kādiem tā datus plāno apstrādāt, nepieļaujot tādu nolūku rašanos un īstenošanu,  kuri var nepamatoti ietekmēt datu subjekta privātumu.
 • Tūrisma pakalpojumu sniegšana (personas datu apstrādes juridiskais pamats: līgumisko un likumisko saistību izpilde): 
 1. Klienta un Tūristu identificēšanai
 2. Līguma sagatavošanai un noslēgšanai
 3. Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai
 4. Apdrošināšanas polišu noformēšanai
 5. Vīzu noformēšanai
 6. Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai
 7. Norēķinu administrēšanai
 8. Grāmatvedības atskaišu sagatavošanai
 9. Parādu atgūšanai un piedziņai
 • Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana)
 • Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde

Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • Ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, SIA “LAIMTŪRE” darbinieki, ceļojumu vairumtirgotāji, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transferu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi), muzeju un tūrisma objektu darbinieki un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji;
 • vēstniecības un konsulārie departamenti;
 • persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Tūrista vārdā, ja Tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);
 • darba devējs, ja Tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā;
 • trešās personas, ar kurām SIA “LAIMTŪRE” ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina SIA “LAIMTŪRE” uzņēmējdarbību;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma, tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “LAIMTŪRE” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA “LAIMTŪRE” likumīgās intereses.
 • SIA “LAIMTŪRE” nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un SIA “LAIMTŪRE” ir saņēmusi Tūristu piekrišanu.
 • SIA “LAIMTŪRE” informē, ka nododot Tūristu personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Krievijas Federāciju, Baltkrievijas Republiku, Izraēlas Valsts teritoriju, Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

Klientu un Tūristu tiesības (piekļuve personas datiem):

 • Datu apstrāde un glabašana tiek īstenota pamatojoties uz tiesiska pamata esamību.
 • SIA "LAIMTŪRE" nodrošina datu minimizēšanas principu, proti, iepriekš noteiktos leģitīmos nolūkus īstenot ar minimāli nepieciešamo datu apjomu šo nolūku sasniegšanai.
 • SIA "LAIMTŪRE" nodrošina integritāti un konfidencialitāti. Dati tiek glabāti tā, lai nodrošinātu datu drošību, novēršot neatļautu piekļuvi un mainīšanu, kā arī lai izvairītos no nejaušiem datu zudumiem vai bojājumiem.
 • Klientam un/vai Tūristiem, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA “LAIMTŪRE” piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Klientam un/vai Tūristam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA “LAIMTŪRE” datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.
 • Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA “LAIMTŪRE” par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “LAIMTŪRE” vai Klients un/vai Tūristi var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses:
 • ierodoties klātienē SIA “LAIMTŪRE” juridiskajā adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu;
 • nosūtot pieprasījumu elektroniski uz SIA “LAIMTŪRE” norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu
 • Klientam un/vai Tūristiem ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu. Gadījumā, ja Klients un/vai Tūristi nav savlaicīgi informējuši SIA “LAIMTŪRE” par personas datu maiņu, SIA “LAIMTŪRE” nenes atbildību par Klientam un/vai Tūristiem radītajiem zaudējumiem.
 • SIA “LAIMTŪRE” pēc Klienta un/vai Tūristu pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Personas datu glabāšanas ilgums
 • SIA "LAIMTŪRE" nodrošina glabāšanas ierobežojuma principu, datus glabāt tikai tik ilgi, cik tas  ir nepieciešams nolūka sasniegšanai, un tik ilgi, cik tam ir tiesisks pamats.  
 • Tiklīdz nolūks ir sasniegts un nav tiesiska pamata datu saglabāšanai, dati tiek dzēsti.

SIA “LAIMTŪRE” glabā un apstrādā Klienta un/vai Tūristu personas datus:

 • kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “LAIMTŪRE” vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai celt prasību tiesā);
 • saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu 5 (piecus) gadus;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Klienta un Tūristu personas dati tiek dzēsti.

Pamatojums

 • Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu Tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 “Noteikumi par Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību" un citiem tiesību normatīvajiem aktiem.
 • Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA “LAIMTŪRE” nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Klientam.
 • Tūroperators, veicot Tūristu personas datu apstrādi ievēros Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības, kā arī citus piemērojamos tiesību normatīvos aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

LAIMTŪRE Privātuma politika